<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d4478680489900385459', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

1 comments | Monday, January 21, 2008

Time for Pinoy Jokes!

JUNIOR: Tatay, maga­ling po ba kayo sa Geography?
TATAY: Aba! Syempre naman! ‘Yan ang paborito kong subject noong nag-aaral pa ako!
JUNIOR: Ano po ba ang mas malapit sa Pilipinas… United States o America?
TATAY: Magkalapit lang ‘yan, anak. Kasi, ang capital ng United States ay America!

***
TERESA: Mare, ano ba ang ipinagkaiba ng high tide sa low tide?
EMILIA: Naku, mare, ewan ko! Ibang brand ng sabon ang gamit ko, eh!

***
CORA: Naku, mare! ‘Yang inaanak mo, katulad ng tatay niya na mahilig magtanim!
LUISA: Talaga, mare? Ano ba ang itinatanim ni pare?
CORA: Sama ng loob.

***
ARMAN: Siguro, ang ganda ng syota ni pareng Nicko. Marimar ang pa­ngalan, eh!
DANTE: Naku, pare, pangit! KARIMA-RIMARIM, kaya nga MARIMAR, eh!

***
DADDY: Anak, bakla ka ba?
JUNIOR: Naku! Hindi po, Daddy!
DADDY:Mabuti kung ganu’n. Tama na ako lang ang bakla sa pamilya.

***
MISIS: Darling, akala ko ba, mahal mo ako…
MISTER: Oo nga! Handa akong mamatay alang-alang sa ‘yo.
MISIS: Sus! Puro ka satsat, hindi mo naman ginagawa!

***
MANANG: Totoy, nagdarasal ka ba bago matulog?
TOTOY: Opo.
MANANG: Eh paggi­sing mo?
TOTOY: Hindi na po. Kasi, maliwanag na. Hindi na po ako natatakot!

***
ANAK: Nanay, pinauwi na po ako ng titser namin.
NANAY: Bakit?
ANAK: Kasi, magaling na raw po ako.
NANAY: Sa klase?
ANAK: Sa kopyahan po.

***
ANAK: Tatay, totoo po bang may multo?
TATAY: Anak, walang multo. Ba’t mo naitanong?
ANAK: Sabi kasi ni yaya, merong multo.
TATAY: Anak… mag-impake ka na! Tarantado! Wala kang yaya!

***
PILAR: Bakit naluluha ka?
MELISSA: Naalala ko kasi ‘yung first love ko.
PILAR: Matagal na ‘yun, ah?! Buti pa ‘yun, naaalala mo kahit mahigit dalawang taon na ang lumipas…pero ‘yung utang mo sa akin nu’ng isang buwan, hindi mo na naaalala!

***
KUSTOMER: Waiter! Ano’ng ginagawa ng ipis dito sa lugaw ko?!
WAITER: Naku, sir, ang damot n’yo naman! Nakiki-share lang ‘yan!

***
Don't forget to leave your comments below. If you want to read and laugh more, there are more jokes here.

Labels:

1 Comments:

Blogger Grace said...

MANANG: Totoy, nagdarasal ka ba bago matulog?
TOTOY: Opo.
MANANG: Eh paggi­sing mo?
TOTOY: Hindi na po. Kasi, maliwanag na. Hindi na po ako natatakot!


Haha! Natamaan ako.. Ganito ako nung bata. Pag madilim lang ako nagdadasal. XD

January 24, 2008 12:12 AM

 

Links to this post:

Create a Link

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails