<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d4478680489900385459', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

3 comments | Friday, February 01, 2008

Here's another round of Pinoy jokes. I have already posted lots of Filipinos jokes before. But I cannot help to post more.

One advice though, don't take these jokes seriously. We do this for fun. Don't we all want to smile once in a while?

Ready for some serious smiling? Or laughing?

LAILANI: Uy, Greta! Anlaki na ng tiyan mo, ah?! Bakit hindi pa kayo pa­kasal nu’ng boyfriend mo?
GRETA: Ayaw ng pa­milya niya.
LAILANI: Sinong may ayaw, tatay o nanay?
GRETA: ‘Yung mi­sis niya!

------

TOTOY: Father, Diyos po ba ang gumawa sa akin?
FR. DAMASO: Oo, iho.
TOTOY: Eh sa mga kapatid ko?
FR. DAMASO: Diyos din, iho.
TOTOY: Siya rin po ba ang nagbigay sa amin ng bahay?
FR. DAMASO: Siya rin, iho.
TOTOY: Pati po ba mga pagkain namin?
FR. DAMASO: Lahat-lahat, iho.
TOTOY: Tama pala si Inay… walang silbi si Itay!

------

Usapan ng dalawang pangit na binata…
PANGIT #1: Paano mo mapatutunayan sa nililigawan mo na gusto mo talaga siya? ‘Yung hindi ka mapapahiya.
PANGIT #2: Siguro, ibibigay ko na lang ang best ko…
PANGIT #1: Ano?
PANGIT #2: ‘Yung best friend ko… pogi ‘yun! Si­guradong hindi ako mapapahiya ru’n!

------

ATORNI: Ano ba ang ginawa sa iyo ng nasasakdal?
BABAE: Dinakma po niya ang maselang bahagi ng katawan ko sa ibaba.
ATORNI: Ano pa?
BABAE: Tapos po, pinisil-pisil niya… ahh… ohh… Atorni, hawak n’yo na po ang pekpek ko!
ATORNI: Wala ‘yun! Ginagawan ko lang ng reenactment.

------

As proposed by GMA, sex will now be taxed.
Upon penetration… VAT (Vaginal Access Tax).
If more than 10 mi­nutes inside… Burial Tax.
Upon Withdrawal… Exit Tax.
Those who don’t have sex life… Idle Asset Tax.
Those who practice withdrawal method of birth control… Withholding Tax.
Entering other than wife… Road Users Tax.
Kung matutuloy ito, sa ‘yo pa lang, makaaahon na ang Pilipinas sa lahat ng utang!

------

CONRAD: Sikat pala talaga ang lolo ko! Nasa libro ang pangalan niya.
DELFIN: Talaga? Anong libro? Philippine History?
CONRAD: Hindi. Sa telephone directory.

------

BETTY: Ano’ng favo­rite subject mo?
TESSIE: History.
BETTY: History? Akala ko ba, hate na hate mo ang History?
TESSIE: Okey ka lang? Iyon yata ang last subject ko araw-araw!

------

MELCHORA: Dok, ano ba naman itong pustisong ginawa n’yo? Laging nahuhulog!
DENTISTA: Talagang ganyan ‘yan… kaya nga FALLS TEETH ang tawag diyan, eh!

------

Don't forget to leave your comments below. If you want to read and laugh more, there are more jokes here.

Labels:

3 Comments:

Blogger Mummy Sheng said...

hi! thank you for nominating me! how do i put the poll in my page? hope you could help me out. thanks!

February 02, 2008 5:26 AM

 
Blogger Mummy Sheng said...

hi! i did it through pollhost. is that the right way? please help me out? they might be voting the wrong way! really have no idea! thanks!

February 02, 2008 6:46 AM

 
Blogger talksmart said...

Hi SHeng. I left a comment on your tagboard :-)

February 02, 2008 6:57 PM

 

Links to this post:

Create a Link

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails