<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d6141665306460740873', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

1 comments | Saturday, January 03, 2009

I have been posting Bisaya jokes here since I started this blog. I wanna share another set for my Filipino friends for the new year. Enjoy these Filipino jokes.

Wa palupig

Anak: Tay, akong mga klasmet nasero sa test ganiha?
Tatay: Unya ikaw anak?
Anak: Aw, palupig ba god ko. Sero pod!

Palit mog relo

Tindero: Uy, dia tay gold nga relo, palit na mo! Kon moputi ni, white gold! Kon mourong, stopwatch!

Tuko sa lamesa

Sayantis: Reptila scincidae!
Dato: Yuck! Lacoste!
Pobre: A, sud-an!

Gikan sa lubong

Pare 1: Diin ka gikan Pre?
Pare 2: Sa lubong sa akong ugangan Pre.
Pare 1: Unya nganong daghan man kaayo kang kinawrasan ug bun-og?
Pare 2: Misukol man.

Layas!

Inahan: Wa kay puangod! Way batasan! Gikan karon, ayaw nako ilhang inahan kay dili na pod ta ka tawgong anak! Layas!
Anak: Sige Nang, ari sa ko.

Paghimo ni Lord sa Pilipinas

Lord: Ang atong game plan, Michael, mao nga ang tanang nasod adunay balanse.
Michael, ang anghel: Okey.
Lord: Okey, ang sunod nga nasod pagatawgong Pilipinas. Manindot nga mga isla, abunda sa rekursos, mga utokan ug ambongang mga tawo…
Michael: Ah, Lord… ang balanse?
Lord: Aw, tan-awa lang ang ilang mga piniling opisyales.

Pinaakay na diay?

Bungi: Sir, moaplay ko pagkasundalo.
Officer: Di ka puyde kay daghan kang ngipon nga nangapangag na.
Bungi: Ngano diay Sir, pinaakay na diay ang gubat ron?
Buang lang gihapon

Usa ka buang ang gieksamen sa doktor kon naayo na ba.
Doktor: Kita ka ining akong gikuptan?
Buang: O, plaslayt man na.
Doktor: Okey. (Dayon gipasiga ang plaslayt). Karon unsay nahitabo?
Buang: Naay kahayag.
Doktor: Okey. (Gipawong ang plaslayt). Unsa na man poy nahitabo?
Buang: Wa nay kahayag.
Doktor: (Gipasiga og usab ang plaslayt). Karon kay nagsiga na man gyod ni, pwede ba nga molatay ka aning kahayag gikan sa plaslayt?
Buang: Dili ko Dok uy!
Doktor: (Kombensido na unta nga naayo na ang buang). Nganong dili man?
Buang: Kon molatay ko sa kahayag, imo pa lang nang pawngon, mahulog ko!

Blackie, pahawa!

Usa ka gabii niana, namisita si Poldo ni Bada. Medyo naglain ang tiyan ni Poldo tungod sa iyang gipanihapon nga kamote. Unya samtang nagdaguok ang tiyan ni Poldo…

Poldo: Badz, kanus-a man tawon nimo dawaton ang akong gugma? (Ug sa hilom mipabuhagay siya sa iyang hilom nga utot).
Bada: (Naguba ang nawong tungod sa kabaho ug misinghag sa iyang iro) Blackie pahawa!
Poldo: (Mapasalamaton kay nasalbar sa iro…mipadayon) Badz, abi nimo di na ko makatulog og tarong. Ikaw lang pirme ang naa sa akong hunahuna. (Ug wa na pod niya mapugngi, sa hilom mipagawas siya og hinay-hinay sa iyang utot.)
Bada: (Misiga ang mata nga nagtan-aw sa iro ug misinghag na usab) Kabaho! Blackie pahawa ra god!
Poldo: (Pwerte gyod tawong pasalamat sa hilom.) Badz, gihigugma ko lagi ikaw (midaguok na sab iyang tiyan busa mainampingon siyang mipabulhot na usab sa utot nga hilom).
Bada: (Wa na gyod makaagwanta, mibarog ug gipatiran ang iro nga si Blackie nga naghigda sa ilawom sa bangko.) Blackie pahawa lagi diha! Basin ma-igitan unya ka!
English class assignment

Si Miss Tapya mihatag og assignment sa iyang klase sa Englishsa miaging Biyernes. Pagka-Lunes...

Miss Tapya: Class, nag-andam ba mo sa inyong assignment? You were supposed to write a 200-word essay about any subject. Now I want you to read your essay in front of the class. Let’s start with you… (si Braulio maoy unang gitawag)

Braulio: My Miming Bow! I have a pet. It is a cat. My cat’s name is Miming. And Miming’s lost. Ming!…Ming!…Ming!… (178 times).

Usa ka milyon

Asawa: Bisan pag usa ka milyon, dili ka makigdulog ni Paris Hilton ga sa?
Bana: Pagbinuang diha. Asa man ko mangawat og usa ka milyon?

Asa ang grief

Anak: Tay, hain akong grief?
Tatay: Kaw bataa ka, dili ka gihapon kabalo. Brief lagi dili grief.
Anak: Aw, hain man Tay?
Tatay: Tua sa kwarto. Gi-hammer!

Giadbans

Si Pedro naulhig sulod sa klase.
Titser: Pedro ulhi na pod ka..
Pedro: Ulhi man god ang akong relo Ma’am.
Titser: Problema ba na? i-adbans god.
Pedro: Sige Ma’am.

Taudtaod...
Titser: O, Pedro asa man ka?
Pedro: Ting-uli na Ma’am!
Dyok, dyok, dyok

Sa hospital...

Mrs: Dok, komosta na man ang akong bana?
Dok: Amoa na gyod giputol ang iyang tiil ug kamot.
Mrs: Ha? Dok, dili nako madawat!
Dok: Joke, joke, joke! Patay na bitaw uy.

Sugod sa A

Gorio: Tagnaa unsay labing nindot nakong batasan, nagsugod sa A.
Juan: Aprutsabol?
Gorio: Wrong!
Juan: Abilabol?
Gorio: Wrong gihapon!
Juan: Unsa man diay?
Gorio: Anist!

Duha ka bungol

Duha ka bungol nagtagbo sa dalan…
Bungol 1: O Pre! Asa man ka? Mouli na ka?
Bungol 2: Dili Pre! Mouli nako.
Bungol 1: Mao ba! Abi nakog mouli na ka!
Nasakpan

Tag-iya: Hoy animal! Nasakpan ta na gyod ka! Ikaw diay tigpangawat og lubi ha! Naog diha!
Kawatan: Sakpan gani, sakpan! Dili kay mangurat! Ug unya kon mahulog ko bi?

Sori

Pedro nakabanggag Amerikano...

Pedro: Ay sorry!
Foreigner: Sorry too.
Pedro: Sorry 3!
Foreigner: What are you sorry for?
Pedro: Sorry 5!
Foreigner: I think you are sick!
Pedro: Bwahahaa sick kuno! Bugo ay, six uy!

Di na matabang

Titser: Juan, use DOES in a sentence….
Juan: Ma’am, the carabao doesmag the tree!
Titser: What? What?
Juan: Matabang nimo og “huwat” nga nadasmag na!

Walay cook

Kustomer: Waiter! Kadugay god sa akong order, pila man diay ang cook ninyo dinhi?
Waiter: Ay Sir, wala man mi Coke dinhi, Pepsi ra! Pepsi!

Read and laugh more. There are more jokes here.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

well done Dude!

January 06, 2009 1:53 PM

 

Links to this post:

Create a Link

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails