<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d6141665306460740873', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

1 comments | Wednesday, August 20, 2008

Bisayang Dako (Bisdak) jokes are mostly green, don't you notice it? I would suggest not to take each seriously, besides that is what jokes are all about -- more "green", much "funnier".

Here is a set of Bisaya/Cebuano/Bisdak/Visayan (what ever you call it) jokes to cheer up your day.

Ang bitin

Anak nakaabot sa ginikanan nga nag-iyot.
Anak: Ma, nganong gilingkoran man na nimo ang atubangan ni Papa?
Inahan: Naa man goy bitin Dong, akong patyon.
Anak: Mas isog si Yaya Ma, iyang gikaon ang bitin.

Large nga kondom

Bayot: Miss, naa moy large nga kondom?
Tindera: Naa man, pilay imo?
Bayot: Aw, di ko mopalit. Maghuwat-huwat lang ko og naay mopalit.

Kabaho ka?

Duha ka bayot, nanglakaw sa Colon.
Darna: Yadz, kabaho ka?
Ding: Unsa man yadz woi?
Darna: Karon ba? (dayong lihok-lihok sa iyang simod) Bahong utin woi!
Ding: Ako yadz woi… mitug-ab! Kivirr!!!

Binahinay

Managtiayon nag-away, nagkasabot nga magbulag.
Asawa: Ako ang yuta!
Bana: Ako ang balay!
Asawa: Ako ang kotse!
Bana: Ako ang drayber!

Di diay ka mousab?

Babaye: Huhuhu, di na ko birhen. Imo kong gihilabtan, kaduha pa gyod!
Lalaki: Paghilom diha, kausa ra gani.
Babaye: Di na diay ko nimo usban?

Tapolan nga bata

Bana: Day, iniggawas ani ni Jr. ato ning padarohon.

Napulo na lang ka bulan…
Bana: Ga, ako na lang ning bulikaton ang imong bilat kay di man gyod mogawas si Jr.
Jr: Atay, kinsa man kunoy ganahan mogawas kon inyong padarohon!

Silence please!

Polis: Pagkadaghan man untag tawo sa library, nganong wa man ka mosinggit dihang gi-rape ka?
Gi-rape: Dako man god kaayo ang sign nga “Silence Please” Sir!

Unya na

Alas nuybe…
Bana: Sige na Ga.
Asawa: Unya na god.

Alas dose…
Bana: Sige na Ga.
Asawa: Unya na god.

Alas tres…
Bana: Sa mosugot kag sa dili Ga, ibton ko na ning akoa kay mopahulay na ko!

Unsa, ATM?

Bana: Ga mag-iyot ta.
Asawa: Paghilom diha daghan na baya tag anak.
Bana: Ayaw kabalaka ako lang widrohon.
Asawa: A, unsay pagtuo nimo sa akong bilat, ATM?

Sabaw-sabaw lang usa

Dihay nanglili sa ilawom sa balay. Si Inday gihubo ang panty ug nangihi sa salog nga kawayan. Si Ondoy gisalo ang ihi ni Inday sa usa ka baso unya gihumol ang iyang utin ug miingon, “Sabaw-sabaw lang sa ta karon kay wala may karne.”

Read and laugh more. There are more jokes here.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hahahhaa

December 08, 2008 11:39 PM

 

Links to this post:

Create a Link

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails