<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d4478680489900385459', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

0 comments | Saturday, January 26, 2008

Another round of Filipino Jokes!

We Filipinos love to laugh at ourselves. That is exactly the reason why so many Filipino jokes are circulating online.

For me who is currently out of the country, reading these jokes makes me smile and feels a little at home.

Enjoy todays round of Pinoy jokes!

***
Q: How can you tell if a batang Bumbay has turned into an adult?
A: When he starts wearing his diaper around his head.
***

“Pinapaikot mo lang ako. Nagsasawa na ako. Mabuti pa, patayin mo na lang ako.” – ELECTRIC FAN
“Hala! Sige! Magpa­kasasa ka! Alam ko namang katawan ko lang ang habol mo.” -- HIPON
“Ayoko na! Pag nagmahal ako, palagi na lang maraming nagagalit! Wala na ba akong karapatang magmahal?” – GASOLINA
“Ginagawa ko naman lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makuntento ka sa isa? Bakit palipat-lipat ka?” – TV
“Sawang-sawa na ako! Palagi na lang akong pinagpapasa-pasahan. Pagod na ako.” – BOLA
“Bakit ba ako lagi ang pinag-iinitan ninyo?” – TAKURI
***

ALMA: Yucks! Kadiri ka! Hindi nilalagyan ng paminta ang spaghetti sauce!
JOANNA: Ganu’n? Turo kasi sa ‘kin ni mommy.
ALMA: Maniwala ka sa akin, sis, magaling ako sa pagluluto. Dapat, bagoong ang inihahalo.
***

Sex is not bad. Sex is good for your health. Sex is important. Sex is life.
Sex can change our future.
Kaya mag-sex na tayo! Hanggang maluwag pa sa Sogo!
***

Minsan, may nagtanong sa akin, “Hindi ba masakit?”
Sabi ko, “Ang alin?”
“Iyong katawan mo?”
Nagtaka ako, “Bakit naman?”
Sabi ng nagtanong, “Tinadtad ka kasi ng kaguwapuhan, eh!”
***

Lagi akong nangangam­ba tuwing umuulan…
Hindi dahil sa kumukulog…kumikidlat… o bumabaha at mababasa ako, kundi dahil taglibog na naman!
BED weather!
***

Sa isang motel...
KATHY: Bakit dito mo ako dinala, love? Akala ko ay KAKAIN tayo?
MAEL: Ahh… ehh… MAGKAINAN muna tayo, love!
***

LYN: Bakit ayaw kumain ang mga playboy ng donut?
MYRNA: Butas na kasi!
***

BOSS: Paki-type mo nga itong memo… double spaced at gawan mo ng duplicate.
SECRETARY: Yes, sir! ‘Yun ho bang duplicate, double spaced din?
****

Don't forget to leave your comments below. If you want to read and laugh more, there are more jokes here.

Labels:

0 Comments:

Links to this post:

Create a Link

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails